Regulamin korzystania z usług serwisu


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Esor z siedzibą w Starachowicach (dalej „rezerwujkort.pl” lub „Serwis”) ustala Regulamin korzystania z usług Serwisu rezerwujkort.pl (dalej „Regulamin”).
1.2 Regulamin określa zasady i wymogi techniczne dotyczące korzystania z serwisu rezerwujkort.pl
1.3 Regulamin jest dostępny dla Użytkowników Serwisu bezpłatnie na stronie www.rezerwujkort.pl/regulamin i może zostać ze strony pobrany celem utrwalenia bądź wydrukowania.
1.4 Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.

2. WYMOGI TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 8.0 (lub wyższa), Firefox 15.0.1 (lub wyższa), Google Chrome 21.0.1180.89 (lub wyższa) albo Opera 12.01 (lub wyższa); przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt 2.1.wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Serwisu.

3. DEFINICJE

Określeniom, którymi posługuje się Regulamin oraz wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, nadaje się następujące znaczenie:
1. Administrator Danych Osobowych – oznacza ESOR - Elektroniczne Systemy Obsługi Rezerwacji z siedzibą w Starachowicach, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
2. Dział Obsługi Użytkowników – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Serwisu, której celem jest kontakt z Użytkownikiem w celu uzgadniania warunków realizacji usług świadczonych przez Serwis lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Użytkowników jest dostępny dla Użytkownika pod adresem e-mail: kontakt@rezerwujkort.pl;
5. Hasło – oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, umożliwiający mu dostęp do Konta Użytkownika;
7. Konto Użytkownika – oznacza zasób internetowy Serwisu, do którego dostęp posiada Użytkownik. Funkcje zainstalowane na Koncie Użytkownika umożliwiają mu swobodne korzystanie z usług Serwisu;
9. Login(email) – oznacza ciąg znaków ustalonych i przypisanych do Użytkownika, indywidualizujący go i składający się z ciągu nie więcej niż pięćdziesięciu znaków literowych, cyfrowych lub innych i jest wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Serwisu. Login jest odpowiednikiem adresu e-mail użytkownika, który jest zobowiązany podać w procesie rejestracji
10. Ośrodek tenisowy/kortowy – zwany dalej „Ośrodkiem” oznacza ośrodek sportowy/tenisowy któremu Serwis umożliwia zamieszczenie na Stronie internetowej w szczególności, ale nie wyłącznie, informacji dotyczących tego ośrodka oraz grafiku zajęć które odbywają się na kortach w określonych dniach i godzinach;
11. użytkownik – użytkownik Serwisu, który za pośrednictwem Serwisu korzysta z danych umieszczonych w Serwisie;
14. Rejestracja - oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest ustalić Hasło oraz wprowadzić indywidualizujący go Login; Rezerwacja – oznacza zespół czynności podejmowanych przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Użytkownika polegających na dokonaniu wyboru kortu oraz daty i godziny w czasie których Użytkownik będzie korzystał z kortu na zasadach i warunkach szczegółowo określonych z właścicielem kortu; Serwis – oznacza Serwis Internetowy, prowadzony przez ESOR - Elektroniczne Systemy Obsługi Rezerwacji dostępny na stronie internetowej: rezerwujkort.pl Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Serwis; System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
18.Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w Serwisie;

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA SERWISU

4.1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym osobowość prawna nadawana jest przepisami prawa.
4.2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest poprawne wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego na stronie www.rezerwujkort.pl/register
4.3. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
a. gdy jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
b. gdy jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika, firma pod którą działa Użytkownik, adres siedziby Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
4.4. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przestrzegania jego treści, zaakceptowania oraz ustalenia swojego indywidualnego Loginu i Hasła. Zaakceptowanie Regulaminu następuje poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę.
4.5. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik zostanie zarejestrowany w Serwisie.
4.6. Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie zostanie potwierdzone przez rezerwujkort.pl poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji. Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłany zostanie również link, poprzez który Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z Regulaminem;
4.7. Poprzez dokonanie potwierdzenia Rejestracji Użytkownika w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Serwisu rezerwujkort.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.8. Wypełniając Formularz Rejestracji Użytkownik:
a. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i będzie go przestrzegał, podane przez niego w Formularzu dane są kompletne i prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b. wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji związanych z Serwisem rezerwujkort.pl
4.9. Po ustaleniu Loginu i Hasła Użytkownik odpowiedzialny jest za jego prawidłowe użycie oraz bezpieczeństwo i zobowiązany jest do zachowania Loginu i Hasła w poufności. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Serwisu o utracie Loginu i Hasła bądź dysponowaniu nim przez osoby nieuprawnione. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika Loginu lub Hasła innym osobom.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

5.1 Po poprawnym zarejestrowaniu Użytkownik otrzyma dostęp do swojego indywidualnego Konta. Korzystać z Konta Użytkownik będzie mógł po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu swojego Loginu i Hasła.
5.2 Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
5.3 Aktywacja Konta Użytkownika nastąpi po przesłaniu przez Serwis potwierdzenia Rejestracji na adres e-mail Użytkownika wraz z linkiem odsyłającym Użytkownika do Regulaminu.
5.4 Na Koncie znajdować się będą dane Użytkownika umieszczone przez niego w Formularzu Rejestracji. Dane będą mogły być uaktualniane przez Użytkownika podczas korzystania przez niego z Serwisu. Aktualizacja danych będzie wymagała wypełnienia Formularza aktualizującego.
5.5 Użytkownik jest wyłącznym dysponentem swojego Konta i Treści na nim umieszczanych.
5.6 Serwis może ingerować w Treści i informacje znajdujące się na Koncie Użytkownika tylko wówczas, gdy naruszają one prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, są niezgodne z prawem, Regulaminem lub naruszają dobre obyczaje.
5.7 Użytkownicy Serwisu zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Serwisu, przepisów obowiązującego prawa, postępować z poszanowaniem innych Uczestników oraz zgodnie z zasadami dobrych obyczajów.

6. SERWIS

6.1. Serwis nie ma obowiązku sprawdzania, czy informacje oraz ogłoszenia umieszczane przez Ośrodek oraz przez inne osoby są zgodne z rzeczywistością i nie naruszają praw osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich i Użytkowników za zdolność Ośrodka oraz innych osób zamieszczających ogłoszenie bądź informację na Stronie Internetowej do zawarcia i wykonania umowy.
6.2.Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, logotypów Serwisu oraz do layout przysługują firmie ESOR - Elektroniczne Systemy Obsługi Rezerwacji Zabronione jest używanie przez Użytkowników Serwisu elementów graficznych, logotypów oraz layout Serwisu bez zgody Serwisu. Serwis może wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w związku z problemami technicznymi, koniecznością przeprowadzenia aktualizacji, przerw technicznych w dostępie do sieci, wynikających z winy dostawcy Internetu, przerw technicznych w systemach transakcji bankowych wynikających z winy dostawcy usług bankowych.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niemożliwości korzystania z Serwisu jeżeli powstały one z winy Użytkownika.


II POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. ZASADA POUFNOŚCI

1.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe Serwis zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony danych osobowych zawartą w niniejszym Regulaminie.
1.2 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Serwisu informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z usług Serwisu.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień oraz komunikacji z Użytkownikiem. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych określonych w pkt 4 niniejszego Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Serwisem umowy o świadczenie usług.
2.2. Serwis jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika oraz osób reprezentujących Użytkownika, i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Serwis zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem i zawartymi Umowami.
2.3. Serwis może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu, takie jak:
- oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
- informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.
2.4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Serwis nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika ani osób reprezentujących Użytkownika, za wyjątkiem danych:
- niezbędnych do rozliczenia Umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zrealizowane Zamówienie,
- niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis za zgodą Użytkownika,
- niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Serwisu,
- dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
2.5. Dane osobowe Użytkowników, którzy zakończyli korzystanie z Serwisu, są usuwane każdego 1 dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Użytkownik zgłosił żądanie usunięcia jego danych osobowych. Użytkownicy oraz osoby reprezentujące Użytkownika mają prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z witryny Serwisu. Żądanie usunięcia danych z witryny Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.
2.6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
2.7. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.2. W przypadku reklamacji dotyczących trudności w dokonaniu Zamówienia, Użytkownik powinien poinformować Serwis o zaistniałych przeszkodach niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili stwierdzenia nieprawidłowości oraz nie później niż 10 dni od daty wystąpienia trudności.
3.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@rezerwujkort.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie podlegają rozpatrzeniu przez Serwis.
3.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.5. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.
3.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Serwis może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
3.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik otrzymuje pełnowartościową treść bądź zwrot poniesionych kosztów.

4. ZMIANA REGULAMINU

4.1. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu.
4.2. O zmianie Regulaminu Serwis zawiadomi aktualnych Użytkowników Serwisu poprzez przesyłanie im odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika. Gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Serwis przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu wiąże się z koniecznością wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu. Nie powiadomienie Serwisu przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważane jest za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Serwisem
5.2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, który obejmuje oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:
- Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Serwisu i sfinalizować umowy zawarte w wyniku zakupu Treści.
5.3. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Serwis za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

6. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

6.1. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, których przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
6.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7. NIEWAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

7.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZEŃ SPARINGPARTNERÓW

7.1. Do umieszczania informacji sparingpartnerów ma zastosowanie „Regulamin korzystania z usług serwisu” ze zmianami opisanymi poniżej.
7.2. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ofert osób poszukujących partnerów do gry w tenisa.
7.3. W celu zamieszczenia oferty Użytkownik zakłada Konto, stosując się do zasad wynikających z „Regulaminu korzystania z usług serwisu”.
7.4. Użytkownicy nie posiadający Konta mogą, poprzez korzystanie z wyszukiwarki, odnaleźć ogłoszenie, posługując się dostępnymi kryteriami – miasto oraz ośrodek. Użytkownicy nie posiadający Konta nie mają dostępu do danych osobowych osoby zamieszczającej ogłoszenie.
7.5. Użytkownicy posiadający Konto, mogą poprzez korzystanie z wyszukiwarki odnaleźć ogłoszenie. Użytkownicy posiadający Konto mają dostęp do danych osobowych osoby zamieszczającej ogłoszenie.
7.6. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość zamieszczonych treści. W razie podania nieprawdziwych danych bądź informacji, Serwis ma prawo do natychmiastowego usunięcia ogłoszenia.
7.7. Serwis ma prawo do natychmiastowego usunięcia ogłoszenia oraz zablokowania Konta Użytkownika w razie podania przez niego w ogłoszeniu imion i nazwisk innych osób, numerów telefonów, adresów  stron internetowych oraz innych danych kontaktowych, a także w razie  umieszczenia linków do zdjęć lub innych plików znajdujących się w  Internecie. Zamieszczanie w ogłoszeniu trenera jakichkolwiek informacji dotyczących innych osób jest zabronione, a Serwis jest uprawniony do usunięcia takiego ogłoszenia.
7.8. Przeglądanie i wyszukiwanie ofert jest bezpłatne.
7.9. Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.