Korty Tenisowe

Wschodnia Kielce
Regulamin ligi


Letnia Liga Tenisowa ‘’WSCHODNIA KIELCE’’ 2018

§1
Cele i zasady uczestnictwa

1. Organizatorem Ligi Tenisowej ‘’WSCHODNIA KIELCE’’ jest K.S. WSCHODNIA KIELCE
2. Celem Ligi Tenisowej jest stworzenie wszystkim tenisistom-amatorom stałej możliwości rywalizacji z zawodnikami na zbliżonym lub wyższym poziomie gry, a przez to doskonalenie swoich umiejętności.
3. Liga Tenisowa jest prowadzona w kategorii ‘’ SINGIEL OPEN Mężczyzn i Kobiet’’ i „DEBEL MIKST OPEN „
4. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach Ligi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Lista rankingowa dostępna będzie ON LINE na stronie www.rezerwujkort.pl
6. Aby zapisać się do rozgrywek należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł – kat. singiel lub 60 zł od osoby – kat debel mikst.

§2
System rozgrywek

1. Rozgrywki Ligi Tenisowej ‘’WSCHODNIA KIELCE’’ rozpoczną się 04.06.2018 r. i trwać będą do 14.09.2018r.
2. Każdy sezon kończyć się będzie turniejem MASTERS podczas, którego nastąpi podsumowanie rozgrywek oraz rozdanie nagród najlepszym Uczestnikom.
3. Zapisy do Ligi prowadzone przez cały okres rozgrywek
4. O kolejności w rankingu przed rozpoczęciem Ligi decydować będzie losowanie, które przeprowadzone zostanie 01.06.2018 r. o godzinie 12.00.
5. Uczestnik, który zapisze się do Ligi po losowaniu, rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.
6. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
7. Zawodnik oddający mecz walkowerem przesuwa się w rankingu o 4 miejsc w dół.
8. Organizator ma prawo do wykreślenia Zawodnika z listy rankingowej.§3
Organizacja spotkania i przepisy gry

1. Zawodnik wyzywający ma obowiązek ustalenia z przeciwnikiem terminu rozegrania meczu oraz zarezerwowania kortu.
2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym.
W przypadku dwukrotnego braku ustalenia daty gry wyzywanemu grozi walkower na korzyść wyzywającego.
3. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów, które można sprawdzić na portalu www.rezerwujkort.pl
4. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, wyzywający ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
5. Mecz musi zostać rozegrany w ciągu 14 dni od daty utworzenia wyzwania, w innym razie organizator usuwa wyzwanie.
6. Mecze rozgrywać można tylko na kortach KS WSCHODNIA KIELCE.
7. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. W przypadku wyniku 1:1, zamiast trzeciego seta rozgrywany będzie super tie-break.
8. Wynik spotkania należy zgłosić w recepcji klubu zaraz po jego zakończeniu.
9. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Na mecze ligowe obowiązuje zniżka na wynajem kortu w wysokości 5zł/h
10. Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnić nowe piłki do rozegrania meczu. Piłki można zakupić w Klubie ze zniżką 5zł/h
11. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
12. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
13. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
14. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu
15. Wszystkie spotkania w ramach Ligi są rozgrywane według „Przepisów gry w tenisa ITF”.
16. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.
17. Letnia Liga rozgrywana jest tylko na kortach zewnętrznych. W wyjątkowych sytuacjach takich jak: złe warunki atmosferyczne, gra po zmroku, lub decyzja dwóch graczy, istnieje możliwość przeniesienia meczu na halę tenisową.§4
Administracja

1. Nadzór nad przebiegiem Ligi Tenisowej ‘’WSCHODNIA KIELCE’’ będzie sprawowała osoba wyznaczona przez Klub zwana dalej Administratorem :
2. Zadania i uprawnienia Administratora ;
• Prowadzenie aktualnej listy rankingowej
• Wpisywanie na bieżąco wyników meczów oraz wstawianie tych informacji na stronie www.rezerwujkort.pl
• ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa;
• ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów;
• prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Lidze wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin Ligi lub winnego niesportowego zachowania.
K.S. WSCHODNIA KIELCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej Mężczyzn przy ul. Wschodniej 12 w Kielcach, w szczególności za urazy Uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.

Akceptuję warunki regulaminu ligi tenisowej Wschodnia Kielce