Korty Tenisowe

Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Regulamin ligi


Regulamin Open Ligi Challengera WTS DeSki


1. Uczestnikami Ligi Challengera mogą być tenisiści amatorzy, którzy dokonają zgłoszenia do danej edycji i wniosą jednorazową/bezzwrotną opłatę w biurze WTS DeSki w wysokości 250 pln. Zgłaszający się do Ligi Challengera nowy zawodnik rozpoczyna grę od wyzwania dowolnego zawodnika z Ligi, w przypadku wygrania meczu zajmuje miejsce swojego rywala a w przypadku przegranej pozostaje na ostatnim miejscu w Lidze.

2. Zgłoszenia nowych graczy przyjmowane są w biurze WTS DeSki, pn.- pt. w godz. 10:00 - 18:00, sobota w godz. 9:00 - 14:00, pod numerem telefonu 22 8414934 lub na e-mail: deski@deski.org

3. Zawodnicy biorący udział w Challengerze startują w jednej Lidze, która trwa od 2 stycznia 2019 r. do 20 czerwca 2020 r. Na zakończenie gracze na nowo Zawodnicy rozlosowywani będą dwa razy według zasady: miejsca 1-10, miejsca 11-20 itd. Terminy losowania to 1 stycznia 2020 r. oraz po Turnieju Masters 14 czerwca 2020 r.


4. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi Challengera odbywają się na kortach WTS DeSki zgodnie z zasadą FAIR PLAY i rozgrywane są do wygrania dwóch setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tiebreak. Dopuszcza się zmianę sposobu rozegrania danego meczu:
• Mecz do wygrania dwóch setów do 6 gemów. Przy stanie 1/1w setach
jako trzeci, rozstrzygający set zawodnicy grają tzw. supertiebreak
do 10.

Powyższe odstępstwa od zasady rozgrywania meczu mogą być zastosowane tylko w przypadku zgody obu zawodników.


5. Każdy zawodnik może „wyzwać" na mecz zawodnika sklasyfikowanego maksimum o 4 miejsca wyżej (pomijany jest jeden zawodnik będący na urlopie). W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół. Jeżeli zawodnik WYZWANY wygra swój mecz obaj gracze zachowują pozycję jaką mieli przed rozegranym meczem.
Uwaga!!!
Wyzwanie może nastąpić tylko i wyłącznie za pośrednictwem biura WTS DeSki lub przez stronę internetową Ligi Challengera dostępnej na stronie www.deski.org

6. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od momentu pojawienia się wyzwania na stronie internetowej Ligi.
WYZYWAJĄCY ma obowiązek poinformowania WYZYWAJĄCEGO: telefoniczne, sms-em lub emailem.
Obaj gracze mają obowiązek rozegrania meczu nie później niż siedem dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy. Zmiana terminu umówionego już meczu może nastąpić tylko w tym okresie (tj. 5 dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy). Przesunięcie terminu meczu poza w/w termin powoduje anulowanie umówionego meczu. Zawodnicy, których mecz został anulowany z w/w powodów nie mogą rozegrać meczu pomiędzy sobą przez okres jednego tygodnia licząc od daty anulowania meczu.
Odwołanie umówionego już meczu powoduje przyznanie krecza na niekorzyść osoby odwołującej mecz.
Uwaga!!!
Zawodnik oddający mecz kreczem karany jest 48-godz. zakazem wyzywania.

7. WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłosić do WTS DeSki termin meczu nie później, niż 72 godz. od momentu pojawienia się wyzwania na stronie internetowej Ligi. Brak możliwości umówienia terminu meczu (tj. 5 dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy) automatycznie anuluje wyzwanie.
Uwaga!!!
Decyzja o rodzaju nawierzchni na jakiej ma się odbyć mecz należy do:
a/ WYZYWAJĄCEGO w przypadku różnicy wieku zawodników nieprzekraczającej 5
lat
lub
b/ starszego zawodnika w przypadku różnicy wieku większej niż 5 lat

8. Jeśli WYZWAJĄCY nie ma możliwości skontaktowania się z WYZWANYM, WYZYWAJĄCY powinien zgłosić ten fakt w biurze WTS DeSki. Po potwierdzeniu przez Kierownika braku możliwości skontaktowania się telefonicznie, sms-em lub e-mailem z WYZWANYM, WYZWANY oddaje pozycję na liście rankingowej kreczem i karany jest 48-godz. zakazem wyzywania.
Uwaga!!!
Walkowera danemu zawodnikowi może przydzielić tylko Kierownik Ligi. Niedozwolone jest wstawianie walkowera poszczególnym zawodnikom przez innych zawodników. Walkower może być przyznany tylko w przypadku kiedy jeden z zawodników nie stawi się na umówiony mecz. Osoba, która nie stawiła się na umówiony mecz spada w rankingu o 10 miejsc.

9. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na żaden inny mecz w ramach danej Ligi Challengera, aż do momentu rozstrzygnięcia już umówionego/wpisanego meczu.

10. Zawodnik WYZWANY ma prawo nie podjąć wyzwania, jeżeli:
• Jest już umówiony na mecz ligowy (odnotowany na liście wyzwań),
• Zgłosił jako WYZYWAJĄCY u Kierownika Ligi Challengera niemożność
skontaktowania
się z WYZWANYM i oczekuje na rozstrzygnięcie w/w kwestii przez
organizatora,
• Zgłosił swoją czasową nieobecność w rozgrywkach.

11. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry lub z powodu złych warunków atmosferycznych, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie w/w.

12. Po zakończonym meczu pierwszeństwo w wyzwaniu kolejnego zawodnika ma zwycięzca, pokonany przy kolejnym wyzwaniu nie bierze pod uwagę gracza z którym przegrał (czytaj: traktuje swojego ostatniego rywala jako NIEOBECNY).
Uwaga!!!
Zawodnik przegrywający może wyzwać kolejnego gracza po upływie 24 godz. od wpisania wyniku meczu na stronie Ligi.

13. Zawodnicy, którzy rozegrali/dokończyli dany mecz, nie mogą zagrać ponownie (czytaj: nie mogą zagrać rewanżu), wcześniej niż po rozegraniu przez jednego z nich meczu z innym zawodnikiem.

14. WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum dwie nowe piłki dowolnej firmy. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. WYZWANY ma prawo odmówić rozegrania meczu jeśli uzna, że piłki nie są nowe, w tej sytuacji rzucający wyzwanie jest zobowiązany zakupić piłki przed meczem w recepcji kortów. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć.

15. Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie.

16. Każda nieobecność musi być odnotowana na stronie internetowej Ligi z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia w/w. Każdemu zawodnikowi przysługuje 50 dni nieobecności w roku kalendarzowym. Przekroczenie 50 dni nieobecności powoduje spadek w klasyfikacji o 10 pozycji. Po spadku z powodu przekroczenia limitu danemu graczowi przysługuje kolejne 15 dni. Minimalny okres trwania zgłoszonej „nieobecności” wynosi 5 dni. „Czasowa nieobecność” nie dotyczy ostatnich 15 dni trwania danego etapu.
Odstępstwo od w/w zasad może nastąpić tylko po konsultacji z Kierownikiem Ligi (dotyczy ewentualnych kontuzji uczestnika).
Uwaga!!!
Zawodnik będący na urlopie nie może wyzywać a jego można wyzwać ostatniego dnia urlopu.

17. W połowie czerwca 2020 rozegrany zostanie turniej MASTERS w kategoriach OPEN oraz +45:
• Turniej MASTERS OPEN: 6 najwyżej sklasyfikowanych zawodników,
• Turniej MASTERS +45: 6 najwyżej sklasyfikowanych zawodników ur. do 2.01.1975 r.

Uwaga!
• Każdy starszy uczestnik TURNIEJU MASTERS ma prawo wyboru niższej kategorii wiekowej,
• Warunkiem kwalifikacji do turnieju MASTERS (oprócz odpowiedniej pozycji rankingowej) jest rozegranie przez gracza minimum 16 meczów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających turniej MASTERS.
• Weryfikacja zawodników trwa od 11 do 17 maja 2020 r.

18. Półfinały i finały turnieju MASTERS OPEN 2020 r. oraz MASTERS +45 lat 2020 r. odbędą się w dn. 13-14 czerwca 2020 r. Gry grupowe trwać będą od 18 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r.

Uwaga!
Losowe ustalenie kolejności graczy w poszczególnych Ligach na koniec roku i po rozegraniu Turnieju Masters 2020 odbędzie się zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu.

19. Zawodnik, który przez okres trzech kolejnych miesięcy nie rozegrał żadnego meczu lub odmówi gry trzy kolejne „wyzwania” (czytaj: odda walkowera lub poddał mecz kreczem), zostanie automatycznie wykreślony z listy uczestników rozgrywek.
Uwaga!
Ponowne wpisanie do rozgrywek może nastąpić na prośbę zawodnika. Jego nazwisko zostanie umieszczone bez dodatkowych opłat na końcu listy.

20. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

21. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga powołany przez Zarząd WTS DeSki Kierownik Ligi Challengera.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach regulaminu w każdej chwili w trakcie trwania rozgrywek.