Korty Tenisowe

Matchpoint
Regulamin ligi


REGULAMIN LIGI MATCHPOINT CHALLANGE
Edycja zimowa 2017/2018

Organizator:
Organizatorem Ligi Matchpoint Challange jest klub sportowy „Matchpoint Tennis i Sports Club” znajdujący się w obiekcie należącym do Match Point M.W. Matyja sp. j., położonym przy ul. Szyszkowej 6 w Ślęzie, gm. Kobierzyce.

Koordynator LIGI MATCHPOINT CHALLANGE:
Adam Stępień
tel. +48 661 113 333
a.stepien@matchpoint.com.pl

Opłaty:

• Przed rozpoczęciem pierwszego meczu Ligi należy uiścić w recepcji klubu Matchpoint opłatę w wysokości 200 złotych.
• Opłaty za wynajem kortu w klubie sportowym „Matchpoint Tennis i Sports Club” dla osób grających mecze ligowe:

poniedziałek – piątek
07:00 – 11:00 60 zł/ godz. 50 zł/ godz.
11:00 – 16:00 50 zł/ godz. 40 zł/ godz.
16:00 – 23:00 80 zł/ godz. 70 zł/ godz.
23:00 – 07:00 40 zł/ godz.
sobota
07:00 – 15:00 80 zł/ godz. 70 zł/ godz.
15:00 – 23:00 60 zł/ godz. 50 zł/ godz.
23:00 – 07:00 40 zł/ godz.
niedziela
07:00 – 15:00 70 zł/ godz. 60 zł/ godz.
15:00 – 23:00 50 zł/ godz. 40 zł/ godz.
23:00 – 07:00 40 zł/ godz.

• Opłatę za korty wnosi każda ze stron po połowie.


Szczegółowe zasady organizacji Ligi Matchpoint Challenge:

1. Uczestnikami Ligi Matchpoint Challenge mogą być tenisiści amatorzy oraz byli zawodnicy (minimum 15 lat karencji, zgodnie z regulaminem PZT dla amatorów), którzy dokonają zgłoszenia w recepcji klubu Matchpoint, pod numerem telefonu 71 313 11 11 lub na e-mail recepcja@matchpoint.com.pl. Zgłoszenie można również dokonać bezpośrednio u koordynatora Ligi (dane kontaktowe powyżej).

2. Zgłaszający się do Ligi nowy zawodnik rozpoczyna grę od wyzwania zawodnika z Ligi znajdującego się maksymalnie 12 pozycji nad nim. W przypadku wygrania meczu zajmuje miejsce swojego rywala, a w przypadku przegranej pozostaje na ostatnim miejscu w Lidze.

3. Zawodnicy biorący udział w Matchpoint Challenge startują w jednej Lidze, która trwa od 6 grudnia 2017 do 30 kwietnia 2018. Na zakończenie rozgrywany jest turniej MASTERS (dokładny opis poniżej).

4. Wszystkie mecze zaliczane do Ligi Matchpoint Challenge odbywają się na kortach Matchpoint i rozgrywane są do wygrania dwóch setów do 6 gemów. W każdym secie przy stanie 6/6 obowiązuje tiebreak. Dopuszcza się zmianę sposobu rozegrania danego meczu:
• Mecz do wygrania dwóch setów do 6 gemów. Przy stanie 1/1w setach jako trzeci, rozstrzygający set zawodnicy grają tzw. supertiebreak do 10.
• Mecz rozpoczyna się od stanu 2/2 w gemach w każdym secie.
Uwaga:
Powyższe odstępstwa od zasady rozgrywania meczu mogą być zastosowane tylko w przypadku zgody obu zawodników. Powyższy zapis nie dotyczy zawodników powyżej 60 roku życia, którzy mają przywilej wyboru jakim systemem rozegrany zostanie mecz. W przypadku, kiedy obaj gracze są zawodnikami powyżej 60 roku życia, decyzja o sposobie rozegrania meczu przypada WYZYWAJĄCEMU.

5. Organizator nie zapewnia do meczów obsługi sędziego. W przypadku takiej konieczności zawodnicy organizują sobie sędziego we własnym zakresie.

6. Każdy zawodnik może „wyzwać" na mecz zawodnika sklasyfikowanego maksymalnie 7 miejsc wyżej. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół listy. Jeżeli zawodnik WYZWANY wygra swój mecz obaj gracze zachowują pozycję jaką mieli przed rozegranym meczem
Uwaga:
Wyzwanie może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Ligi Matchpoint Challenge dostępnej na stronie www.matchpoint.com.pl lub u koordynatora Ligi.

7. WYZWANY ma obowiązek podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu pojawienia się wyzwania na stronie internetowej Ligi.

8. WYZYWAJĄCY ma obowiązek poinformowania WYZYWAJĄCEGO: telefoniczne, SMS-em lub emailem. Obaj gracze mają obowiązek rozegrania meczu nie później niż sześć dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy. Zmiana terminu umówionego już meczu może nastąpić tylko w tym okresie (tj. 6 dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy). Przesunięcie terminu meczu poza określony termin powoduje anulowanie umówionego meczu. Zawodnicy, których mecz został anulowany z wyżej wymienionych powodów nie mogą rozegrać meczu pomiędzy sobą przez okres tygodnia licząc od daty anulowania meczu. Odwołanie umówionego już meczu powoduje przyznanie krecza na niekorzyść osoby odwołującej mecz.
Uwaga:
Zawodnik oddający mecz kreczem karany jest 48-godzinym zakazem wyzywania.

9. WYZYWAJĄCY ma obowiązek zgłosić termin meczu nie później niż 48 godzin od momentu pojawienia się wyzwania na stronie internetowej Ligi. Brak możliwości umówienia terminu meczu (tj. 6 dni od dnia skontaktowania się ze sobą obu graczy) automatycznie anuluje wyzwanie.

10. Jeśli WYZYWAJĄCY nie ma możliwości skontaktowania się z WYZWANYM, WYZYWAJĄCY powinien zgłosić ten fakt do koordynatora Ligi. Po potwierdzeniu przez koordynatora braku możliwości skontaktowania się telefonicznie, SMS-em lub e-mailem z WYZWANYM, WYZWANY oddaje pozycję na liście rankingowej kreczem i karany jest 48-godz. zakazem wyzywania.
Uwaga:
Walkowera danemu zawodnikowi może przydzielić tylko koordynator Ligi. Niedozwolone jest wstawianie walkowera poszczególnym zawodnikom przez innych zawodników. Walkower może być przyznany tylko w przypadku, kiedy jeden z zawodników nie stawi się na umówiony mecz. Osoba, która nie stawiła się na umówiony mecz spada w rankingu o 10 miejsc.

11. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na żaden inny mecz w ramach danej Ligi Matchpoint Challenge, aż do momentu rozstrzygnięcia już umówionego/wpisanego meczu.

12. Zawodnik WYZWANY ma prawo nie podjąć wyzwania, jeżeli:
• jest już umówiony na mecz ligowy (odnotowany na liście wyzwań),
• zgłosił jako WYZYWAJĄCY u koordynatora Ligi Challengera niemożność skontaktowania się z WYZWANYM i oczekuje na rozstrzygnięcie tej kwestii przez organizatora,
• zgłosił swoją czasową nieobecność w rozgrywkach.

13. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż sześć dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie sześciodniowego terminu dokończenia danego meczu powoduje anulowanie rozgrywki.

14. Po zakończonym meczu pierwszeństwo w wyzwaniu kolejnego zawodnika ma zwycięzca, pokonany przy kolejnym wyzwaniu nie bierze pod uwagę gracza, z którym przegrał (traktuje swojego ostatniego rywala jako NIEOBECNY).
Uwaga:
Zawodnik przegrywający może wyzwać kolejnego gracza po wpisaniu wyniku meczu na stronie Ligi.

15. Zawodnicy, którzy rozegrali/dokończyli dany mecz, nie mogą zagrać ponownie (nie mogą zagrać rewanżu), wcześniej niż po rozegraniu przez jednego z nich meczu z innym zawodnikiem.

16. WYZYWAJĄCY ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum trzy nowe piłki dowolnej firmy. Rozegranie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody WYZWANEGO. WYZWANY ma prawo odmówić rozegrania meczu, jeśli uzna, że piłki nie są nowe, w tej sytuacji rzucający wyzwanie jest zobowiązany zakupić piłki przed meczem w recepcji kortów. W przypadku braku nowych piłek i braku zgody WYZWANEGO na grę piłkami używanymi mecz nie może się odbyć.

17. Każda nieobecność musi być odnotowana na stronie internetowej Ligi z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nieobecności. Każdemu zawodnikowi przysługuje 20 dni nieobecności w danej edycji Ligi. Przekroczenie 20 dni nieobecności powoduje spadek w klasyfikacji o 10 pozycji. Po spadku z powodu przekroczenia limitu danemu graczowi przysługuje kolejne 10 dni. Minimalny okres trwania zgłoszonej „nieobecności” wynosi 3 dni. „Czasowa nieobecność” nie dotyczy ostatnich 15 dni trwania danej edycji Ligi.
Odstępstwo od wyżej wymienionych zasad może nastąpić tylko po konsultacji z koordynatorem Ligi (dotyczy ewentualnych kontuzji uczestnika).
Uwaga:
Zawodnik będący na urlopie nie może wyzywać innych zawodników, a on sam możne być wyzwany ostatniego dnia urlopu.

18. Na zakończenie każdej edycji rozgrywany jest Turniej MASTERS: 8 najwyżej sklasyfikowanych zawodników z Ligi.

19. Zawodnik, który przez okres trzech kolejnych miesięcy nie rozegrał żadnego meczu lub odmówi gry trzy kolejne „wyzwania” (odda walkowera lub poddał mecz kreczem), zostanie automatycznie skreślony z listy i przeniesiony na listę rezerwową.

20. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

21. W sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga powołany kierownik Ligi Matchpoint Challenge.